Home » TIN TỨC » Các biểu mẫu thi đua năm học 2011 – 2012

Các biểu mẫu thi đua năm học 2011 – 2012

Mẫu M1a- TCHC
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2011 – 2012 (Dành cho cán bộ giảng dạy)   Họ và tên:     ................................................................................................................................... Học hàm, học vị: ..................................................................................................................................................................................................................................................... Năm sinh:   ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Khoa, Bộ môn:............................................................................................................................................................................................................................................................. Nhiệm vụ đang đảm trách: (Giảng dạy lý thuyết/Giảng dạy thực hành/giảng dạy lâm sàng).............. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
A.    TỰ ĐÁNH GIÁ

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Khối lượng giảng dạy (bao gồm giảng lý thuyết, hướng dẫn bài tập, thực tập, lâm sàng)
STT KHỐI LƯỢNG HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Giảng dạy các lớp chính quy      
2 Giảng dạy các lớp không chính quy      
3 Giảng dạy các lớp sơ học, bồi dưỡng      
Tổng số cả năm:
   
2.Thực hiện Quy chế giảng dạy
  • Số tiết bỏ dạy không bù: ........................................................................................................................................................................................... tiết
  • Số lần nộp điểm chậm: ............................................................................................................................................................................................................
  • Số lần bỏ coi thi, kiểm tra: ................................................................................................................................................................................................
3. Biên soạn tài liệu, giáo trình – Tên giáo trình, tài liệu tham khảo đã in trong năm:................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... – Bài giảng điện tử :..................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (mức độ hoàn thành, thời gian đã nghiên cứu/ thời gian đăng ký):

Các cấp Tên đề tài Loại hình Thời gian (bắt đầu, kết thúc) Tiến độ thực hiện Số lượng ĐT đã nghiệm thu
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Báo cáo chuyên đề, báo cáo khoa học (ghi ở hội nghị khoa học nào, thời gian): .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. Số bài báo đã viết và đăng trên các báo: - Bài:............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. Đăng trên báo:................................................................................................................ .. số:........................................................ .. ngày.................................................. - Bài:............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. Đăng trên báo:................................................................................................................ .. số:........................................................ .. ngày..................................................

III. TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

1. Học tập chuyên môn: Đang theo học (cao học, nghiên cứu sinh): Nơi học:   ................................................................................................................................ 2. Ngoại ngữ: Đang theo học chương trình:..................................................................................................................................................................................................... 3. Chương trình tự bồi dưỡng khác:...................................................................................................................................................................................

IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ - ĐOÀN THỂ

Tham gia sinh hoạt chung toàn trường: (đầy đủ, tương đối đầy đủ, ít  khi) Tham gia sinh hoạt chung toàn Bộ môn:(đầy đủ, tương đối đầy đủ, ít  khi) 3. Những đóng góp khác cho tập thể: TỰ ĐÁNH GIÁ: .. Trong năm học đã hoàn thành nhiệm vụ đạt: ................................ ð Xuất sắc; ð Khá; ð Trung bình; ð Kém   Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2012   Ký tên            
B.   NHẬN XÉT CỦA KHOA, BỘ MÔN
1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy định của Nhà trường: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Chấp hành nội quy, quy chế giảng dạy, chất lượng giảng dạy:.................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc tại đơn vị:.............................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Tham gia các hoạt động chung tại đơn vị:......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kết luận: (đạt Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém)................................................................................................................................................... 6. Đề nghị xếp danh hiệu thi đua: (LĐTT, CSTĐ cơ sở)...................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7. Đề nghị khen thưởng các cấp   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. TRƯỞNG KHOA, BỘ MÔN                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên) - Đề nghi các khoa bộ môn, tải về thực hiện.

Check Also

Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tiếp tục hỗ trợ Phòng Chống dịch COVID-19 tại Huyện Tiên Lãng

Từ ngày 27/11 đến này Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.