Home » Lịch Thi » Lịch thi tuần từ 09.01.2017 – 15.01.2017

Lịch thi tuần từ 09.01.2017 – 15.01.2017

Tải file: 06_01__SUA_DƠT_2_LỊCH THI HỌC KỲ 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017, ĐỢT 2

Căn cứ vào Lịch thi kết thúc học phần HK1 (Đợt 2), Kính đề nghị các Thầy/Cô các Khoa/Bộ môn gửi Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Thi đợt 2 về Phòng TT, KT-KĐCL (P. A205) để Phòng triển khai Lịch thi.

Các Khoa/Bộ môn gửi danh sách cán bộ coi thi (CBCT) cho Phòng trước thi 1 tuần, nếu không cử đủ số lượng CBCT đề nghị báo cho Phòng trước Lịch thi 03 ngày.

TUẦN 2 (09/01-15/01/2017)

TT LỚP HỌC PHẦN NGÀY THI HÌNH THỨC ĐỊA ĐIỂM CBCT
1 YS4A ĐDCB&KTĐD 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Thực hành BMĐD (T2-Nhà D)  
2 YS3A Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B401, P.B402 Ca 1:

14CB

KHCB

+

10CB

YHLS

3 YS3B Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B403, P.B404
4 YSĐHK8 Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B301, P.B302
5 YS06HP Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B303, P.B304
6 DSTC10A Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B405, P.B305
7 DSTC07HP Pháp luật 13g30 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B203, P.B204
8 CĐĐD7A CSNBCC+CSNB Cao tuổi 15g00 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B401, P.B402 Ca 2:

10KHCB+

06

YHLS

9 CĐĐD7B CSNBCC+CSNB Cao tuổi 15g00 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B403, P.B404
10 CĐĐD7C CSNBCC+CSNB Cao tuổi 15g00 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B301, P.B302
11 CĐĐD7D CSNBCC+CSNB Cao tuổi 15g00 09/01/2017 (Thứ 2) Viết P.B303, P.B304
12 ĐD08HP Tin học 07g30 10/01/2017 (Thứ 3) Thực hành P. C207 02GV
13 ĐD47B Tin học 13g30 11/01/2017 (Thứ 4) Thực hành P. C207 02GV
14 YS4B ĐDCB&KTĐD 13g30 11/01/2017 (Thứ 4) Thực hành BMĐD (T2-Nhà D)
15 DSTC11A Y học cơ sở 1 13g30 11/01/2017 (Thứ 4) Viết P.B401, P.B402 6YHLS    + 5YTCC + 1KHCB
16 DSTC11B Y học cơ sở 1 13g30 11/01/2017 (Thứ 4) Viết P.B403, P.B404
17 YSĐHDP7 Thống kê – Kinh tế Y tế 13g30 11/01/2017 (Thứ 4) Viết P.B401, P.B402
18 ĐD48A Dược lý 15g00 11/01/2017 (Thứ 4) Viết P.B401, P.B402 3YHLS    + 5YTCC
19 YSĐHDP7 Dinh dưỡng và VSATTP 15g00 11/01/2017 (Thứ 4) Viết P.B401, P.B402
20 DSTC10A Hóa dược – Dược lý 3 07g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B401, P.B402 08CB

BMD

 

21 DSTC07HP Hóa dược – Dược lý 3 07g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B403, P.B404
22 CĐ1A Hóa dược 09g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B401, P.B402
23 CĐ1B Hóa dược 09g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B403, P.B404
24 ĐD47A Tin học 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Thực hành P. C207 02GV
25 CĐDƯỢC2A Sinh học và Di truyền 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B401, P.B402 10CB

KHCB

+

10CB

YHLS

26 CĐDƯỢC2B Sinh học và Di truyền 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B403, P.B404
27 CĐĐD8A Sinh học và Di truyền 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B405, P.B305
28 CĐĐD8B Sinh học và Di truyền 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B301, P.B302
29 CĐĐD8C Sinh học và Di truyền 13g30 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B303, P.B304
30 ĐD48A Ngoại ngữ 15g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B401, P.B402
31 YS4A Ngoại ngữ 15g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B403, P.B404
32 YS4B Ngoại ngữ 15g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B405, P.B305
33 DSTC11A Ngoại ngữ 15g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B301, P.B302
34 DSTC11B Ngoại ngữ 15g00 12/01/2017 (Thứ 5) Viết P.B303, P.B304

PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Check Also

Thông báo v/v đánh giá, phân loại CBVC và LĐHĐ; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2018-2019

Tải về tại đây