Home » Kế Hoạch Giảng Dạy » Tuần 1 HK1_NH 2017 – 2018. Từ ngày: 14.8.2017 đến 20.8.2017

Tuần 1 HK1_NH 2017 – 2018. Từ ngày: 14.8.2017 đến 20.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 14.8.2017 đến 20.8.2017

Check Also

Tuần 10 – HKI. Từ ngày: 22/10/2018 đến 28/10/2018