Home » TÀI NGUYÊN » Công văn chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Công văn chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017

1. Dự thảo thông tư quy định về đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: (Tải tại đây: 01 Du thao TT Kiem dinh)
2. V/v hướng dẫn tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020: (Tải tại đây: 02 CV 2405_TCGDNN)
3. Công văn chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017: (Tải tại đây: 03 CV 1941 TCDN_KDCL)

4. Công văn chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 của Sở LĐTBXH HP: (Tải tại đây: CV 2229.SLĐTBXH-DN.signed)

Check Also

453/TCGDNN-KĐCL – Ngày: 25/03/2019 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng

Tải tại đây: CV 453 HD danh gia TCTC truong TCCD