Home » Đảng Ủy » Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  • Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 45-NQ/TW
  • Nghị quyết
  • Kinh tế – Xã hội
  • 24/01/2019
  • 24/01/2019
  • Bộ Chính trị
  • Nguyễn Phú Trọng

Check Also

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: Nêu cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng chống lây nhiễm Covid-19

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng ...