Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH)

Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH)

1. Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH: TT 24 2018 BLDTBXH - chinh tri 2. Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH): TT 13 2018 BLDTBXH-phap luat 3. Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH): TT 12 2018 BLDTBXH-gdtc 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH): TT 10 2018 BLDTBXH-gdqp 5. Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH): TT 11 2018 BLDTBXH-tinhoc 6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH): TT 03 2019 TT-BLĐTBXH-tienganh-

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21