Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ) » Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI

02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi

 

 

Check Also

Mẫu đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu tại tại đây: tb266-TB-CDY