Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ) » Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô - đun: 01 KE HOACH THI

02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi

 

 

Check Also

THÔNG BÁO: Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

  Mẫu phiếu ĐG tải tại đây: TB ĐGVC 9.2021