Home » TÀI NGUYÊN » Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Check Also

Thông báo 63/TB-CĐY Về việc thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021