Home » admin

admin

Tuần 6 – HKI. Từ ngày: 24.9.2018 đến 30.9.2018

Read More »

Tuần 5 – HK I. Từ ngày:17.9 đến 23.9.2018

Read More »

Tuần 4 – HK1. Từ ngày:10.9.2018 đến 16.9.2018

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LỚP CĐ DƯỢC 3D) HỌC KỲ I, ĐỢT 1, NH 2018-2019

Read More »

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Read More »

Tuần 3 – HK1. Từ ngày: 03.9.2018 đến 09.9.2018

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC HỌC PHẦN CHO CÁC LỚP TỐT NGHIỆP: CDDK7- TCK48

Read More »

Tuần 2 – HK1. Từ ngày: 27.8.2018 đến 31.8 .2018

Read More »

Tuần 1 – HK 1. Từ ngày: 20.8.2018 đến 26.8.2018

Read More »

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018: CV 1690 TCGDNN

Read More »