Home » Đảng Ủy (page 3)

Đảng Ủy

Tiêu chuẩn và quy trình phát triển Đảng viên trong học sinh – sinh viên

Read More »

CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 05-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy ...

Read More »

Nghị quyết TƯ 4 khóa 12

Tải về toàn văn Nghị quyết tại đây

Read More »

Nghị quyết Đảng ủy T10

Read More »

Nghị quyết Đảng ủy tháng 9

Read More »

Nghị quyết Đảng ủy tháng 8

 

Read More »

Nghị Quyết Công Tác Tháng 5

Read More »

Nghị Quyết Công Tác Tháng 4

Read More »

Nghị Quyết Công Tác Tháng 1

Read More »