Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ II, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 3 (mới cập nhật)

Read More »

Từ ngày: 06.7.2020 đến 12.7.2020

Read More »

Từ ngày: 29.6.2020 đến 05.7.2020

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 22.6.2020 đến 28.6.2020

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 15.6.2020 đến 21.6.2020

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ II, NH 2019-2020 (KỲ THI CHÍNH) ĐỢT 2 (Đổi ngày 18/6 sang ngày 25/6)

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 08.6.2020 đến 14.6.2020

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 01.6.2020 đến 07.6.2020

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 25.5.2020 đến 31.5.2020

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Từ ngày: 18.5.2020 đến 24.5.2020

Read More »