Home » Kế Hoạch Giảng Dạy

Kế Hoạch Giảng Dạy

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 (KỲ THI CHÍNH) – TUẦN (17/12 – 23/12/2018)

Read More »

Tuần 18 – HK1. Từ ngày: 17. 12 đến 23. 12.2018

Read More »

Tuần 17 – HK1. Từ ngày: 10. 12 đến 16. 12.2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 (KỲ THI CHÍNH) (10/12/2018)

Read More »

Tuần 16 – HK1. Từ ngày: 03. 12 đến 09. 12.2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019 – (03/12/2018)

Read More »

Tuần 15 – HK1. Từ ngày: 26. 11 đến 02. 12.2018

Read More »

Tuần 14 – HKI. Từ ngày: 19. 11 đến 25. 11.2018

Read More »

Tuần 13 – HK1. Từ ngày: 12/11 đến 18/11/2018

Read More »

LỊCH COI THI, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ I, NH 2018-2019

Read More »