Home » Kế Hoạch Giảng Dạy (page 8)

Kế Hoạch Giảng Dạy

Tuần 1 HK1_NH 2017 – 2018. Từ ngày: 14.8.2017 đến 20.8.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 14.8.2017 đến 20.8.2017

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 07.8.2017 đến 13.8.2017

Read More »

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2017

Tải tại đây: LỊCH THI_LAI_CAC_LOP_TN_DOT_1

Read More »

Tuần 21 từ ngày: 31.7.2017 đến 06.8.2017

Read More »

Tuần 19 HK2 từ ngày: 10.7.2017 đến 16.7.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 10.7.2017 đến 16.7.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 18 HK2 từ ngày: 03.7.2017 đến 09.7.2017

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 17 HK2 từ ngày: 26.6.2017 đến 02.7.2017

Read More »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 3, NH 2016-2017 – cập nhật ngày 20.6.2017

Các lớp chính quy tải tại đây: sua_2PHCN_BHCS_YHCT_12_6_17_DOT_3_LICH_THI_CAC_LOP_HK2 Các lớp CĐ liên thông tải tại đây: 19_6_02_7_17_LICH_THI_CAC_LOP_LT_VLVH_K1

Read More »

LỊCH GIẢNG DẠY Tuần 16 HK2 từ ngày: 19.6.2017 đến 25.6.2017

Read More »

Tuần 15 HK2 từ ngày: 12.6.2017 đến 18.6.2017

Tải tại đây: lịch giảng tuần từ 12.6.2017 đến 18.6.2017

Read More »