Home » Ngân hàng câu hỏi thi

Ngân hàng câu hỏi thi

Thông báo chuyển địa chỉ tải Ngân hàng câu hỏi mới từ ngày 01/01/2017

Để phục vụ tốt công tác nâng cao chất lượng đào tạo từ ngày 01/01/2017 Ngân hàng câu hỏi thi chuyển về địa chỉ: Hệ cao đẳng tại đây Hệ Trung cấp tại đây

Read More »

HỌC PHẦN Hóa dược – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ cao đẳng

Tải tại đây: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=373

Read More »

SINH LÝ – CAO ĐẲNG DƯỢC

Truy cập: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=326

Read More »

Giải phẫu sinh lý – Trung cấp, CĐ Điều dưỡng, CĐ Dược

Trung cấp tải tại đây: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=341 CĐ Điều dưỡng tải tại đây: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=336 CĐ Dược tải tại đây: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=336 CĐ Điều dưỡng liên thông: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=336

Read More »

Dinh dưỡng ATTP – SKMT – NCHHV-GDSK – Y sỹ Định hướng YHDP

Truy cập: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=330

Read More »

Dinh dưỡng – Tiết chế – Sức khỏe môi trường – Điều dưỡng CĐK7

Truy cập địa chỉ: http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/?p=330

Read More »

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 – CĐĐDK8, Dược K2

Tải tại đây: Ngan-hang-de-thi-nlcb-1

Read More »

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC KHÓA HỌC – Chuyển đổi Y sĩ, Hộ sinh sang điều dưỡng

Tải tại đây: Ngan-hang-cau-hoi-thi-ket-thuc-khoa-hoc-chuyen-doi-y-si-ho-sinh-sang-dieu-duong  

Read More »

CSSK trẻ em NÂNG CAO – CĐK6

Tải tại đây Phần 1: ngan-hang-cau-hoi-dung-sai-csskte-nang-cao Phần 2: ngan-hang-cau-hoi-cssktenc-dung-nhat-1 Phần 3: ngan-hang-cau-hoi-dien-tu-csskte-nang-cao-1

Read More »

Y học cổ truyền – Y sỹ

Tải tại đây: ngan-hang-cau-hoi-yhct-y-sy-moi-2016

Read More »