Home » TÀI NGUYÊN (page 4)

TÀI NGUYÊN

Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH – Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tin văn bản 08/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 08/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề Ngày ban hành 27/02/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ...

Read More »

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH – Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 25/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 25/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp Ngày ban hành ...

Read More »

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực Số ký hiệu 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học Ngày ...

Read More »

Quyết định 46/2015/QĐ-TTG – Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Thông tin văn bản 46/2015/QĐ-TTG Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 46/2015/QĐ-TTG Tên văn bản Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Ngày ban hành 28/09/2015 Loại văn bản Quyết định Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ Chuyên ...

Read More »

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV – Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tin văn bản 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Tên văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao ...

Read More »

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH – Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 40/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 40/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp Ngày ban hành 20/10/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ ...

Read More »

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH – Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 42/2015/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 42/2015/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp Ngày ban hành 20/10/2015 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Chuyên mục Dạy nghề Tệp đính kèm 1. Thongtu42LDTBXH

Read More »

Thông tư liên tịch 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Tên văn bản Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học Ngày ...

Read More »

Nghị định Chính phủ 113/2015/NĐ-CP – Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Thông tin văn bản 113/2015/NĐ-CP Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 113/2015/NĐ-CP Tên văn bản Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ...

Read More »

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Thông tin văn bản 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và ...

Read More »