Home » Cử nhân điều dưỡng

Cử nhân điều dưỡng

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MÃ NGÀNH: 001 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Đào tạo người Điều dưỡng trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Điều dưỡng ở trình độ Cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Người Điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Hành nghề theo tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.