Home » Đơn Vị Chức Năng

Đơn Vị Chức Năng

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: 1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ: - Phòng A.101, B101 - Điện thoại: 0313.719.315 2. PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & HTQT: - Phòng đào tạo (B102): 0313.781.405 - VĂN PHÒNG TUYỂN SINH (B103): 0313.781.412 3. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN : - Phòng: A102.103.104 - Điện thoại: 0313.717.435 4. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: - Phòng:A202 5. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN: - Phòng: A105,106 - Điện thoại: 0313.719.098 6. PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG: - Phòng: A205 - Điện thoại: 0225.650.4323  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.