Home » Khoa Khoa Học Cơ Bản

Khoa Khoa Học Cơ Bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Thông tin chung - Khoa: Khoa học cơ bản - Văn phòng khoa: Phòng 304 – Nhà D  2. Quá trình thành lập và phát triển - Thời gian thành lập: - Quá trình phát triển: 3. Chức năng nhiệm vụ - Giảng dạy các Học phần Khoa học cơ bản - Nghiên cứu khoa học: Các học phần thuộc chuyên môn giảng dạy; Phương pháp giảng dạy - Biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo 4. Học phần phụ trách 4.1. Bộ môn Chính Trị - Pháp luật - Học phần Giáo dục Chính trị (Trung cấp) - Học phần Giáo dục Pháp luật (Trung cấp) - Học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 4.2. Bộ môn Ngoại Ngữ - Tin học: - Học phần Ngoại Ngữ (Trung cấp) - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành 1(CĐĐD) - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành 2 (CĐĐD) - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành dược - Học phần Ngoại Ngữ 1 - Học phần Ngoại Ngữ 2 - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Y - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Dược - Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Y (CĐLTCQ) - Học phần Hóa đại cương - Học phần Hóa sinh - Học phần Hóa hữu cơ - Học phần Toán xác suất thống kê - Học phần Vật lý đại cương – Lý sinh - Học phần Tin học - Toán xác suất thống kê - Học phần Tin học 4.3. Bộ môn Giáo dục thể chất: - Học phần Giáo dục thể chất - Học phần TDTT 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
 1. Trần Thị Thanh Bình - Phó trưởng khoa - 0913041326
 2. Nguyễn Thị Bích Hậu
 3.  Trịnh Văn Dương
 4. Nguyễn Thị Thu Thủy
 5. Lê Thị Bích Hạnh
 6. Đỗ Ngọc Anh
 7. Đỗ Thị Hải Anh
 8. Đoàn Thị Tuyến
 9. Ngô Quang Sơn
 10. Khúc Thị Trang
 11. Nguyễn Thị Hà Thu
 12. Bùi Đức Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.