Home » Khoa Khoa Học Cơ Bản

Khoa Khoa Học Cơ Bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

khcb

1. Thông tin chung

– Khoa: Khoa học cơ bản

– Văn phòng khoa: Phòng 304 – Nhà D

 2. Quá trình thành lập và phát triển

– Thời gian thành lập:

– Quá trình phát triển:

3. Chức năng nhiệm vụ

– Giảng dạy các Học phần Khoa học cơ bản

– Nghiên cứu khoa học: Các học phần thuộc chuyên môn giảng dạy; Phương pháp giảng dạy

– Biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo

4. Học phần phụ trách

4.1. Bộ môn Chính Trị – Pháp luật

– Học phần Giáo dục Chính trị (Trung cấp)

– Học phần Giáo dục Pháp luật (Trung cấp)

– Học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN

– Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

4.2. Bộ môn Ngoại Ngữ – Tin học:

– Học phần Ngoại Ngữ (Trung cấp)

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành 1(CĐĐD)

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành 2 (CĐĐD)

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành dược

– Học phần Ngoại Ngữ 1

– Học phần Ngoại Ngữ 2

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Y

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Dược

– Học phần Ngoại Ngữ chuyên ngành Y (CĐLTCQ)

– Học phần Hóa đại cương

– Học phần Hóa sinh

– Học phần Hóa hữu cơ

– Học phần Toán xác suất thống kê

– Học phần Vật lý đại cương – Lý sinh

– Học phần Tin học – Toán xác suất thống kê

– Học phần Tin học

4.3. Bộ môn Giáo dục thể chất:

– Học phần Giáo dục thể chất

– Học phần TDTT

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên

STT

Họ và tên Chức vụ Học phần đảm nhiệm Số điện thoại

Email

1 Nguyễn Tiến Lai Trưởng khoa – Giáo dục Chính trị (Trung cấp)

– Giáo dục Pháp luật (Trung cấp)

– Đường lối cách mạng của ĐCSVN

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

0982071698 nguyentienlai@gmail.com
2 Trịnh Văn Dương Trưởng BM 0985135165 duongy2014@gmail.com
3 Khúc Thị Trang Giảng viên – Giáo dục Chính trị (Trung cấp)

– Đường lối cách mạng của ĐCSVN

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

0945177368 trangkt295@gmail.com
4 Lê Thị Bích Hạnh Giảng viên 0904633132 hanh.caodangyhp@gmail.com
5 Phạm Phú Đại Phó trưởng khoa – Giáo dục thể chất

– TDTT

0904243327
6 Ngô Quang Sơn Giảng viên 0977921933 ngoquangson090881@gmail.com
7 Nguyễn Thị Tươi Giảng viên 0902026396 nguyenthituoi@gmail.com
8 Trần Thị Thanh Bình Phó trưởng khoa – Ngoại Ngữ (TC)

– Ngoại Ngữ CN 1,2 (CĐĐD)

– Ngoại Ngữ CN dược

– Ngoại Ngữ 1,2

– Ngoại Ngữ chuyên ngành Y, Dược, CĐLTCQ

0913041326 binhcdythp@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên – Ngoại Ngữ (TC)

– Ngoại Ngữ CN 1 (CĐĐD)

– Ngoại Ngữ CN dược

– Ngoại Ngữ 1,2

– Ngoại Ngữ chuyên ngành Y, Dược

0915692259 thuy.cdythp@gmail.com
10 Nguyễn Thị Hà Thu Giảng viên 0932353612 hathu.cdythp@gmail.com
11 Đỗ Thị Hải Anh Giảng viên – Ngoại Ngữ (TC)

– Ngoại Ngữ CN 2 (CĐĐD)

– Ngoại Ngữ 1,2

– Ngoại Ngữ chuyên ngành Y, Dược

0982939408 dohaianh1980@gmail.com
12 Nguyễn Thị Bích Hậu Phó trưởng BM – Tin học – Toán xác suất thống kê

– Tin học

0982032706 bichhau2008@gmail.com
13 Đoàn Thị Tuyến Giảng viên – Hóa đại cương

– Hóa sinh

– Hóa hữu cơ

0989470989 tuyench15@gmail.com
14 Đỗ Ngọc Anh Giảng viên – Toán xác suất thống kê

– Vật lý đại cương – Lý sinh

– Tin học – Toán xác suất thống kê

0904767412 ngocanhdo2009@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.