Home » Khoa Y Tế Công Cộng

Khoa Y Tế Công Cộng

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

1. Thông tin chung

– Khoa Y TẾ CÔNG CỘNG

– Văn phòng khoa:  phòng C203

– ĐT liên hệ: Trưởng khoa: 0914668938; Phó khoa: 0912125742

 2. Quá trình thành lập và phát triển

– Gồm 02 bộ môn: Y học dự phòng và Y học cổ truyền

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng:

Khoa Y tế công cộng là khoa chuyên môn có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý cơ sở vật chất trong khoa. Khoa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

3.2. Nhiệm vụ:

Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau đây:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

– Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa; quản lý chất lượng, nội dung chuyên môn trong công tác đào tạo theo phân cấp của nhà trường.

– Tổ chức tham gia biên soạn chương trình chi tiếp, giáo trình, ngân hàng câu hỏi môn học do nhà trường giao. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy; học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập theo sự phân công của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên thuộc khoa.

– Tham gia nghiên cứu khoa học.

4. Học phần phụ trách

Thực hiện giảng dạy cho các lớp hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm, các lớp cao đẳng, trung cấp y dược theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Giảng dạy các học phần:

– Các lớp cao đẳng:

+ Dinh dưỡng – Tiết chế – Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh.

+ Tâm lý – Y đức – Tổ chức y tế.

+ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Y học cổ truyền.

+ Dược học cổ truyền.

+ Thực hành nghiên cứu khoa học.

+ Pháp luật và Tổ chức y tế.

+ Y đức.

– Các lớp trung cấp:

+ Vệ sinh phòng bệnh.

+ SKMT – Vệ sinh – NCSK & hành vi con người.

+ Y học cơ sở.

+ Quản lý và Tổ chức y tế.

+ Dinh dưỡng – Tiết chế.

+ Dược lý.

+ Y tế cộng đồng.

+ Y học cổ truyền.

+ Phục hồi chức năng.

+ Các học phần Y sĩ định hướng YHDP và YHCT

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên

STT

Họ và tên Chức vụ Học phần đảm nhiệm/Vị trí công việc Số điện thoại liên hệ

Email

1

Đào Văn Lân Trưởng khoa PL&TCYT, DD-TC-SK-MT&VS, PL&TCYT, TL-YĐ-TCYT, THNCKH, VSPB, YHCS, ĐHYHDP 0914668938

thacsilan@gmail.com

2

Phí Văn Tiến Phó khoa YHCT, Dược học CT, ĐHYHCT 0912125742

tiendongy3000@gmail.com

3

Phạm Thu phượng Phó bộ môn YHCT YHCT, Dược học Cổ truyền, dược lý, ĐHYHCT 0912616216

phuongvahuyen@gmail.com

4

Nguyễn Mỹ Lệ Giảng viên DD-TC-SK-MT&VS, DD-TC, Y đức, TL-Y đức-TCYT, ĐHYHDP, SKMT-VS-NCSK&HVCN 0912304245 mylecdythpvn@gmail.com
5

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên YHCT, Dược học Cổ truyền, dược lý, ĐHYHCT 0913012209

huongytcc69@gmail.com

6

Vũ Thị Hoài Vân

Giảng viên Y tế cộng động, CSSKCĐ 0982001501

vuhoaivan1501@gmail.com

7

Đồng Thị Xuân Hương

Giảng viên VSPB, YTCĐ, PHCN, THNCKH, ĐHYHDP, SKMT-VS-NCSK&HVCN 0984361237

xuanhuong.alex@gmail.com

8

Phạm Thị Minh Tuyết

Trợ giảng YHCT, Dược học Cổ truyền, dược lý, ĐHYHCT, PHCN 0904407110

minhtuyet11101990@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.