Home » Phòng Tổ Chức Hành chính & Quản Trị

Phòng Tổ Chức Hành chính & Quản Trị

Phòng Tổ Chức Hành Chính & Quản Trị

I. Đội ngũ cán bộ công chức của phòng
  1. Hoàng Văn Hùng - Phụ trách phòng
  2. Lưu Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng
  3. Vũ Đình Khôi - Phó Trưởng phòng
  4. Hoàng Phương Thùy
  5. Lương Thu Thủy
  6. Bùi Thị Thu Thủy
II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ và tổ xe. 2. Nhiệm vụ 2.1 Công tác tổ chức, nhân sự - Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, của Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như : Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ. - Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. - Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. - Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp. - Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường. - Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ). - Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch… - Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước. - Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất. - Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ của nhà Trường - Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Trường. - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 2.2 Công tác Pháp chế, hành chính, tổng hợp - Thực hiện các công tác pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành. - Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý và năm học. - Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường. - Quản lý các phòng họp, phòng học; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý. - Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành. - Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường. - Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của nhà trường. - Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường. - Phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với HSSV. - Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường. - Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản. 2.3 Công tác thi đua, khen thưởng - Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành. - Tổ chức các hội nghị khoa học, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. - Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường. - Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục… Điện thoại cơ quan : 0313.719.315 Địa chỉ liên hệ : Phòng A101, B101 - Số 169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.