Home » Phòng Đào tạo – NCKH & HTQT

Phòng Đào tạo – NCKH & HTQT

1. Thông tin chung - Phòng Đào tạo NCKH&HTQT. - Địa chỉ: Phòng B102, 103. - ĐT liên hệ: Phòng đào tạo 0313. 781405, - Văn phòng tuyển sinh: 0313.781412 2. Quá trình thành lập- Phát triển - Thời gian thành lập: Tháng 3/2008. - Quá trình phát triển: Phòng Đào tạo NCKH&HTQT được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Phòng Đào tạo trường Trung cấp Y tế Hải Phòng . Từ tháng 4/2016, trường có thêm Văn phòng tuyển sinh trực thuộc phòng Đào tạo NCKH&HTQT. 3. Chức năng nhiệm vụ 3.1. Công tác đào tạo - Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý công tác giảng dạy, học tập lý thuyết, thực hành và thực tập lâm sàng. - Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, chất lượng dạy và học theo quy chế đào tạo đã ban hành, phối hợp với các khoa, bộ môn thực hiện đổi mới công tác dạy và học trong nhà trường. - Tổ chức thi và xét tuyển tuyển sinh hàng năm cho khối Cao đẳng, Trung cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, phối hợp phòng Công nghệ thông tin thực hiện công tác tuyên truyền về công tác đào tạo của nhà trường. - Tổ chức quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ khối Cao đẳng và Trung cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thành trung tâm thông tin của trường – Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên đánh giá, xếp loại học tập, rèn luyện của học sinh/sinh viên. 3.2. Công tác nghiên cứu khoa học – Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả. – Chủ động lựa chọn đề án, công trình nghiên cứu khoa học,  kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học  với các đối tác trong và ngoài nước để trình Hiệu trưởng phê duyệt. 3.3. Công tác Hợp tác Quốc tế - Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường. - Phối hợp với các Phòng, khoa, bộ môn trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế. - Đề xuất những biện pháp thích hợp trong vấn đề hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về Đào tạo và NCKH. - Tổ chức lập kế hoạch, triển khai và theo dõi việc thực hiện các vấn đề về hợp tác quốc tế. 4. Danh sách Cán bộ phòng đào tạo
  1. Lê Thùy Dương - Trưởng phòng - ĐT: 0913.304012
  2. Trần Phương Liên - Phó trưởng phòng - ĐT: 0906.291813
  3. Nguyễn Thị Mai Hoa - Thư viện - ĐT: 0904.526173
  4. Đăng Thị Hồng Bưởi - Thư viện - ĐT: 0989.644719
  5. Nguyễn Thị Thư
  6. Phí Hồng Thu
  7. Nguyễn Thúy Quỳnh
  8. Nguyễn Thị Phương Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.