Home » Phòng Thanh Tra, Khảo thí – Kiểm định chất lượng

Phòng Thanh Tra, Khảo thí – Kiểm định chất lượng

img_4342 1. Thông tin chung - Tên đơn vị: Phòng Thanh tra, Khảo thí - Kiểm định chất lượng. - Văn phòng: Phòng A.205 - ĐT: 0225.6504.323 - Email: ttktdbcl.cdyhp@gmail.com  2. Quá trình thành lập và phát triển - Thời gian thành lập: Tháng 9 năm 2016. 3. Chức năng, nhiệm vụ 3.1. Chức năng 3.1.1. Chức năng Thanh tra

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tất cả các bậc học, các hệ đào tạo của Trường đối với các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

3.1.2. Chức năng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

 3.2. Nhiệm vụ 3.2.1. Nhiệm vụ Thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đẩm bảo chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu các văn bản của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo... để xây dựng thành quy chế, quy định của Nhà trường trong công tác thanh tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Lập kế hoạch thanh tra hàng năm đối với tất cả các đơn vị trực thuộc, đề xuất xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Tiếp nhận phản ảnh khiếu nại, tố cáo của CBNV, HSSV trong Trường về các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị, của cán bộ, giáo viên, giảng viên và người học theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ pháp chế.

3.2.2. Nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng

- Xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ

Giáo dục và Đào tạo để trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Nhà trường;

- Tập hợp đề cương, ngân hàng câu hỏi của các khoa, bộ môn để xây dựng ngân hàng đề thi chính xác, hiệu quả, không để sai sót và lãng phí; phát đề cương ôn thi cho HSSV đúng nội dung và thời gian quy định;

- Tổ chức làm đề thi, trình duyệt đề thi, sao in đề thi cho tất cả các kỳ thi do Trường tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế (kể cả các đơn vị ngoài trường);

- Tham mưu cho Hiệu trưởng áp dụng các hình thức thi phù hợp với chương trình và hình thức đào tạo. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức, điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần (bao gồm kỳ thi chính và các kỳ thi phụ) theo kế hoạch của Trường. Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của HSSV theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy chế về coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm kết thúc học phần tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo-NCKH&HTQT tổ chức chấm thi kết thúc các học phần, chứng chỉ, thi tốt nghiệp;

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy chế;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Cục Khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch thường xuyên và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, thực hiện các nội dung công việc tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường; thực hiện nhiệm vụ đánh giá ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của HSSV, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Nhà trường;

- Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức kiểm tra quy chế đào tạo, các quy định của Nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên mới được tuyển vào học việc. Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Học phần phụ trách - Tin học.

- Sức khỏe, nâng cao sức khỏe và hành vi con người – Giáo dục sức khỏe và Thực hành điều dưỡng.

- Sức khỏe, nâng cao sức khỏe và hành vi con người.

- Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe (Phần Giáo dục sức khỏe).

- Tâm lý – Giáo dục sức khỏe.

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
  1. Mai Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng - ĐT: 0983.248.067
  2. Đoàn Thị Bích Thủy
  3. Ngô Mạnh Cương