Home » Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin

img_4329 1. Thông tin chung - Tên đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin - Văn phòng: Phòng B202 - E-mail: cntt.cdyhp@gmail.com  2. Quá trình thành lập và phát triển Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 403/QĐ-CĐY-TCHC ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. 3. Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Công nghệ thông tin chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu về hoạt động Công nghệ thông tin trong Nhà trường. 3.1. Chức năng Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng về chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án về CNTT trong Nhà trường. Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Nhà trường. Quản lý WebSite nhà trường http://cdythaiphong.edu.vn/ Quản lý Website Thư viện điện tử http://thuvien.cdythaiphong.edu.vn/ 3.2. Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Hiệu trưởng đơn vị phê duyệt; Phối hợp với phòng TCHC-QT quản lý, theo dõi quá trình sử dụng các thiết bị về CNTT và hệ thống âm thanh của Nhà trường; Phối hợp với phòng Đào tạo NCKH-HTQT, Phòng TT,KT - KĐCL tham gia các hoạt động liên quan đến CNTT trong Nhà trường; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt; Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông suốt; Quản lý, sửa chữa thiết bị CNTT, cập nhật thông tin WebSite; Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin; Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của nhà trường; Tham gia công tác giảng dạy tin học trong Nhà trường; tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ CNTT; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 4. Học phần phụ trách Học phần Tin Học cung cấp cho học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng, khái niệm cơ bản về Tin học, máy tính và truyền thông. Kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, trình chiếu power point, sử dụng hòm thư điện tử, qua đó giúp học sinh, sinh viên làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả. 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
  1. Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng - ĐT: 0983.41.5555
  2. Ngô Mạnh Cương - Phó trưởng phòng - ĐT: 076.9595.888
  3. Lưu Xuân Cương - ĐT: 0934997576