Home » Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài Chính Kế Toán

  1. Thông tin chung - Tên đơn vị: Phòng tài chính kế toán - Văn Phòng: Phòng A102, 103,104 - Điện thoại cơ quan : 0313.717.435 2. Quá trình thành lập và phát triển 3. Chức năng – Nhiệm vụ Chức năng: Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho có hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ: - Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. - Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm. - Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi. - Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao. - Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm. - Tham mưu xét duyệt các dự toán thu, chi hàng năm của đơn vị được Hiệu trưởng phân công. - Trình báo cáo cơ quan chủ quản dự toán thu, chi tài chính của Trường hàng quý, năm và các báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. - Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo chỉ đạo, phê duyệt của Hiệu trưởng. - Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt. - Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các cá nhân. - Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định. - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản. - Thu nhận, xuất cấp bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền. - Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước. - Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng có mở tài khoản. - Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán theo qui định. - Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định của Nhà nước. - Lưu trữ chứng từ, sổ sách quản lý tài sản, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước. - Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên. - Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ qui định. 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
  1. Nguyễn Thị Nhật - Trưởng phòng - 0915.386.510
  2. Nguyễn Hoài Phương - 0945919586
  3. Bùi Quỳnh Anh - 0169.393.8080
  4. Nguyễn Thùy Dương - 0919.918.787

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.