Home » Văn bản (nội bộ)

Văn bản (nội bộ)

01. Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm học 2015-2016 :  Hướng dẫn

02. Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ :  Quy định

03. Hướng dẫn thực hiện phân loại viên chức 2015 :  Phân loại viên chức 2015

04. Hướng dẫn báo cáo kết quả tập sự và mẫu hồ sơ :  Hướng dẫn 05. Hướng dẫn bình xét thi đua năm học 2015-2016 : Hướng dẫn